CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN
1.
QUY ĐỊNH CHUNG
1.1
Các thuật ngữ được sử dụng tại Chính Sách Hoàn Tiền này có ý nghĩa giống như được sử dụng tại Thỏa Thuận Đăng Ký được ký kết giữa Bên Bán (hoặc Geniebook) và Bên Đăng Ký (hoặc người dùng) và Thỏa Thuận Người Dùng (TTND).
1.2
Chính Sách Hoàn Tiền này là một phần không thể tách rời của TTND, và Bên Bán sẽ bảo đảm quyền lợi của Bên Đăng Ký như được quy định tại chính sách này.
2.
VIỆC HOÀN TIỀN
2.1
Bên Bán có toàn quyền quyết định việc có chấp thuận yêu cầu hoàn tiền của Bên Đăng Ký hay không và việc chấp thuận này sẽ được cân nhắc theo từng trường hợp cụ thể.
2.2
Theo quy định tại Điều 2.3, Bên Đăng Ký có thể yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:
(a)
Hoàn lại đầy đủ số tiền Phí Đăng Ký: trong vòng 7 ngày tính từ ngày ký kết Thỏa Thuận Đăng Ký cho lần mua đầu tiên; hoặc
(b)
Hoàn lại đầy đủ số tiền phí thanh toán định kỳ: trong vòng 30 ngày tính từ Ngày Thanh Toán Định Kỳ của Thời Hạn Đăng Ký liên quan.
2.3
Bên Đăng Ký không được yêu cầu bất kỳ việc hoàn tiền nào nếu bất kỳ bài tập nào đã được tạo trên Tài Khoản của Bên Đăng Ký. Để tránh nhầm lẫn, khi bất kỳ bài tập nào đã được tạo lập trên Tài Khoản của Bên Đăng Ký thì bất kể rằng bài tập đó đã được xem, sử dụng, lưu lại hoặc in ra hay chưa, thì Bên Đăng Ký đều không được yêu cầu việc hoàn tiền.
2.4
Bên Đăng Ký không được yêu cầu bất kỳ việc hoàn tiền một phần cho Việc Đăng Ký vì bất kỳ việc chấm dứt nào. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ tín chỉ Geniebook nào chưa được sử dụng trên Tài Khoản của Bên Đăng Ký sẽ không được hoàn trả lại.
2.5
Yêu cầu hoàn tiền chỉ có thể được thực hiện bởi Bên Đăng Ký, và Bên Bán sẽ không thực hiện bất kỳ việc hoàn tiền nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
3.
PHƯƠNG PHÁP HOÀN TIỀN
3.1
Bên Bán có thể thực hiện hoàn tiền thông qua phương thức thanh toán mà Bên Đăng Ký đã sử dụng để thanh toán cho Việc Đăng Ký. Bất kỳ phương thức hoàn tiền khác nào, như là chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên Đăng Ký, sẽ do Bên Bán và Bên Đăng Ký thỏa thuận bằng văn bản.
3.2
Trong mọi trường hợp, Bên Đăng Ký phải hoàn toàn chịu bất kỳ các khoản phí chuyển khoản nào phát sinh liên quan đến việc hoàn tiền này, mà Bên Bán có thể khấu trừ khoản phí đó vào tổng số tiền phải hoàn lại cho Bên Đăng Ký.
3.3
Bên Bán sẽ xử lý yêu cầu hoàn tiền hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày chấp thuận bằng văn bản đối với yêu cầu hoàn tiền đó.
4.
CÁC THAY ĐỔI
4.1
Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi, chỉnh sửa nào đối với Chính Sách Hoàn Tiền này, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Đăng Ký thông qua Nền Tảng Geniebook hoặc thông qua phương tiện điện tử khác như thư điện tử, tin nhắn điện thoại. Bên Đăng Ký có quyền yêu cầu Bên Bán áp dụng bản Chính Sách Hoàn Tiền tương ứng với thời gian mà Bên Đăng Ký tham gia Thỏa Thuận Đăng Ký với Bên Bán trong trường hợp Bên Đăng Ký không đồng ý với các chỉnh sửa đó của Chính Sách Hoàn Tiền.
4.2
Bên Đăng Ký được xem như đã đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính Sách Hoàn Tiền đã được sửa đổi nếu Bên Bán không nhận được bất kỳ sự liên hệ nào từ Bên Đăng Ký liên quan đến việc sửa đổi này sau 7 ngày tính từ ngày thông báo đã được đưa ra theo Điều 4.1 bên trên.
5.
LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Chính Sách Hoàn Tiền này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.