THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG
Nền Tảng Geniebook (như được định nghĩa bên dưới) là ứng dụng học tập phục vụ cho mục đích đánh giá chất lượng giáo dục thuộc sở hữu của Công ty TNHH Geniebook Vietnam, một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316465562, có địa chỉ tại Tầng 3, Cao ốc văn phòng Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Geniebook”, “chúng tôi”, hoặc “Công Ty”).


1.
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1
Các ứng dụng “Geniebook Student”, “Geniebook Parent”, và trang điện tử https://geniebook.com/vn (sau đây gọi chung là “Nền Tảng Geniebook”) được sở hữu và vận hành bởi Công Ty.
1.2
Bạn, với tư cách là một người dùng, được khuyến khích nên đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sử dụng này (sau đây gọi chung là “Điều Khoản” hoặc “Thỏa Thuận Người Dùng”) vì việc bạn sử dụng Nền Tảng Geniebook hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng Geniebook hoặc các dịch vụ (“Dịch Vụ”) và/hoặc bất kỳ sản phẩm nào (“Sản Phẩm”) do Công Ty cung cấp liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng Geniebook bằng bất kỳ hình thức nào đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và chấp thuận những Điều Khoản này (“Việc Chấp Thuận”) và Việc Chấp Thuận của bạn sẽ chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với những Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng Nền Tảng Geniebook, Dịch Vụ và Sản Phẩm của Công Ty.
1.3
Những Điều Khoản này cũng được áp dụng cho việc đăng ký mua bất kỳ gói Sản Phẩm nào do Geniebook cung cấp theo quy định tại thỏa thuận đăng ký được ký kết giữa bạn và Công Ty (“Thỏa Thuận Đăng Ký”). Những Điều Khoản này nên được đọc cùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư và bất kỳ chính sách khác nào được đăng tải trên Nền Tảng Geniebook (“Các Chính Sách”). Các Chính Sách (và các bản sửa đổi, điều chỉnh liên quan) là một phần không thể tách rời của các Điều Khoản này.
1.4
Geniebook có toàn quyền chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ những Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự chấp thuận trước từ bạn, và chúng tôi có thể thông báo về các thay đổi, chỉnh sửa này cho bạn thông qua Nền Tảng Geniebook. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ và cập nhật liên tục những Điều Khoản này. Trong trường hợp bạn tiếp tục sử dụng Nền Tảng Geniebook hoặc hưởng lợi từ bất kỳ dịch vụ không cần đăng ký nào do Geniebook cung cấp sau khi những Điều Khoản này đã được chỉnh sửa, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đồng ý với những điều chỉnh đó. Việc bạn tuân thủ các Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn các chỉnh sửa, bổ sung đối với các Điều Khoản là điều kiện tiên quyết để bạn có thể tiếp tục sử dụng Nền Tảng Geniebook.
1.5
Các Điều Khoản này thay thế các thỏa thuận hoặc hợp đồng tồn tại trước đó giữa bạn và Công Ty, dù được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói (bao gồm nhưng không giới hạn phiên bản cũ của những Điều Khoản này đã được bạn đồng ý trước đó).
1.6
Tùy thuộc vào các quy định liên quan được nêu tại Thỏa Thuận Đăng Ký (nếu có), Công Ty có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều Khoản này đối với bạn, hoặc chấm dứt việc cung cấp Nền Tảng Geniebook, Dịch Vụ, Sản Phẩm cho bạn, hoặc ngừng giới thiệu về hoặc ngăn chặn việc truy cập vào Nền Tảng Geniebook, Dịch Vụ và Sản Phẩm hoặc các nội dung khác vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào mà Công Ty thấy cần thiết cho hoạt động của Công Ty hoặc tuân thủ Pháp Luật Điều Chỉnh (như được định nghĩa bên dưới).
2.
LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
2.1
Các Điều Khoản này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Pháp Luật Điều Chỉnh”).
2.2
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, bao gồm cả các câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hay việc chấm dứt của các Điều Khoản này sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức trao đổi, thương lượng với tinh thần thiện chí. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thỏa thuận thương lượng trong vòng (30) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm tuyên bố có vi phạm xảy ra, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố trụng trọng tài của VIAC, có hiệu lực tại thời điểm đó và được xem là đã được dẫn chiếu đầy đủ tại Điều này. Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Phán quyết của trọng tài là cuối cùng và sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên.
3.
DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG
3.1
Nền Tảng Geniebook bao gồm nền tảng mà người dùng có thể sử dụng để truy cập những tài liệu học tập được dùng để chuẩn bị, trang bị kiến thức cho học viên nhằm mục đích đánh giá chất lượng giáo dục. Người dùng có thể đăng ký và truy cập những Sản Phẩm của Geniebook bao gồm, nhưng không giới hạn, giáo trình học tập, bài học trực tuyến, kế hoạch học tập, bài tập thực hành, v.v.
3.2
Trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản khác giữa bạn và Công Ty, Nền Tảng Geniebook, Dịch Vụ và Sản phảm được cung cấp cho bạn để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
4.
ĐĂNG KÝ
4.1
Để sử dụng Nền Tảng Geniebook và Dịch Vụ do Geniebook cung cấp, bạn được yêu cầu phải tạo tài khoản và trả phí đăng ký. Việc đăng ký sẽ được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận Đăng Ký mà bạn đã ký kết với Geniebook. Việc tạo tài khoản trên Nền Tảng Geniebook sẽ yêu cầu việc cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn.
4.2
Để tạo tài khoản, bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân cụ thể nhằm mục đích xác thực cá nhân và tạo một mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài khoản của mình và bảo đảm rằng những thông tin đăng ký của bạn là chính xác và được cập nhật mới nhất nhằm mục đích thực hiện các trao đổi liên quan đến các giao dịch với Geniebook.
4.3
Tại thời điểm đăng ký, Công Ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ thư điện tử (email) và số điện thoại của bạn. Việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn được quy định tại và điều chỉnh bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư của Geniebook. Nhằm mục đích thực hiện thanh toán cho việc đăng ký theo Thỏa Thuận Đăng Ký liên quan, bạn cũng cần phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin thanh toán của bạn, như là thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng.
4.4
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình, do đó, bất kỳ hoạt động nào được thực hiện bởi tài khoản của bạn sẽ được xem như do chính bạn thực hiện.
4.5
Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin không chính xác hoặc Geniebook có bất kỳ lý do nào để tin rằng bạn đã cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, hoặc gây nhầm lẫn, chúng tôi có quyền khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn.
5.
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
5.1
Nền Tảng Geniebook được cung cấp tại tất cả các quốc gia và vùng lạnh thổ như được thể hiện trên kho ứng dụng tương ứng.
5.2
Bạn chỉ có thể sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Nền Tảng Geniebook nếu bạn từ đủ 18 tuổi trở lên. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được phép sử dụng Nền Tảng Geniebook cho mục đích học tập và dưới sự giám sát của bạn hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, những người sẽ đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản này.
6.
TÍNH AN TOÀN
Các giao dịch được thực hiện trên Nền Tảng Geniebook được bảo mật bởi những biện pháp bảo mật đạt tiêu chuẩn. Bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp trong quá trình giao dịch trên Nền Tảng Geniebook đều được mã hóa để bảo vệ người dùng khỏi việc vô tình tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Thông tin thanh toán của người dùng (như là thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được Công Ty/ Nền Tảng Geniebook tiếp nhận, lưu trữ hoặc cầm giữ dưới bất kỳ hình thức nào. Những thông tin này của người dùng sẽ được cung cấp trực tiếp cho cổng thanh toán có liên quan được ủy quyền để xử lý những thông tin này. Bên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán cam kết tuân thủ với các quy định và yêu cầu của các ngân hàng, tổ chức và đơn vị nhượng quyền thanh toán mà bên này có liên kết.
7.
QUYỀN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP
7.1
Công Ty cấp cho bạn quyền sử dụng hữu hạn để truy cập và sử dụng Nền Tảng Geniebook cho mục đích cá nhân, nhưng không được quyền tải về (ngoại trừ tải về bộ nhớ đệm của trang) hoặc chỉnh sửa Nền Tảng Geniebook, trừ trường hợp được Công Ty chấp thuận trước bằng văn bản. Quyền sử dụng hữu hạn này không bao gồm hoặc cho phép bất kỳ hoạt động bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại nào đối với Nền Tảng Geniebook hoặc nội dung của Nền Tảng Geniebook; bất kỳ việc thu thập và sử dụng nào đối với bất kỳ sản phẩm được đăng tải, tài liệu học tập, bài tập thực hành, kế hoạch học tập, bài học trực tuyến, video, bảng mô tả, bảng thông báo giá cả nào, hoặc bất kỳ thông tin tương tự nào được Nền Tảng Geniebook cung cấp đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty.
7.2
Bất kỳ quyền nào không được nêu tại các Điều Khoản này sẽ được xem là thuộc về Công Ty.
7.3
Nghiêm cấm bất kỳ hành động sử dụng sai mục đích nào đối với Nền Tảng Geniebook hoặc nội dung của Nền Tảng Geniebook như là việc thực hiện bất kỳ hành động tải xuống hoặc sao chép thông tin nào hoặc bất kỳ việc sử dụng công cụ khai thác dữ liệu, robot, hoặc bất kỳ công cụ khai thác hoặc trích xuất dữ liệu tương tự nào.
7.4
Bạn không được truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Nền Tảng Geniebook, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc hệ thống mạng khác có liên kết với Nền Tảng Geniebook hoặc với bất kỳ máy chủ, máy tính, hệ thống mạng mạng hoặc với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Nền Tảng Geniebook, thông qua việc bẻ khóa trái phép (hack), “dò tìm mật khẩu” hoặc bất kỳ hình thức bất hợp pháp nào khác.
7.5
Bất kỳ phần nào của Nền Tảng Geniebook đều không được sao chép, nhân bản, bán, bán lại, truy cập, hoặc khai thác theo một hình thức nào khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty. Bạn không được sao chép (frame) hoặc thực hiện kỹ thuật sao chép (framing techniques) để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, hoặc những thông tin độc quyền khác (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, văn bản, bố cục trang, hoặc biểu mẫu) của Nền Tảng Geniebook hoặc của Công Ty và/ hoặc các bên liên kết của Công Ty mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty.
7.6
Nền Tảng Geniebook và Dịch Vụ của Công Ty có thể được cung cấp hoặc truy cập đồng thời với các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo) mà Công Ty không quản lý. Bạn hiểu rằng các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba này. Công Ty không xác nhận các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba và trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.
7.7
Bạn theo đây đồng ý và cam kết sẽ không lưu trữ, hiển thị, đăng tải, sửa đổi, xuất bản, truyền tin, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào thông qua Nền Tảng Geniebook nếu những thông tin đó:
(a)
thuộc về một người khác mà theo đó bạn không có bất kỳ quyền nào đối với những thông tin đó;
(b)
có hại, có tính chất quấy rối, báng bổ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính thù địch, gây tranh cãi về chủng tộc, dân tộc, chê bai, liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền hoặc cờ bạc, hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp nào theo Pháp Luật Điều Chỉnh được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào;
(c)
gây hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
(d)
vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ/độc quyền khác;
(e)
vi phạm bất kỳ luật nào đang có hiệu lực;
(f)
lừa dối hoặc dễ gây hiểu lầm về nguồn gốc của thông tin đó dẫn đến việc truyền tải bất kỳ thông tin nào mang tính xúc phạm hoặc đe dọa;
(g)
có tính chất giả mạo một người khác;
(h)
chứa đựng phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp tin hoặc chương trình nào được thiết kế nhằm xâm nhập, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ tài nguyên máy tính nào;
(i)
đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, mặt quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của Việt Nam, quan hệ hữu nghị với các quốc gia nước ngoài, trật tự công cộng hoặc kích động việc thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có thể nhận thức được hoặc ngăn cản việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc đang xúc phạm bất kỳ quốc gia nào khác; hoặc
(j)
gây hiểu lầm hoặc được xác định là sai sự thật theo bất kỳ hình thức nào.
8.
TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN LIÊN LẠC
8.1
Bằng việc sử dụng Nền Tảng Geniebook, bạn xem như đã đồng ý nhận cuộc gọi, tin nhắn thoại tự động và/hoặc được ghi âm trước, thư điện tử, từ Geniebook tại bất kỳ thời điểm nào thông qua số điện thoại và địa chỉ thư điện tử mà bạn đã cung cấp để sử dụng Nền Tảng Geniebook theo các quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư. Việc bạn đồng ý nhận các thông tin theo các hình thức phía trên sẽ bao gồm cả việc bạn đồng ý rằng các thông báo và các thông tin khác mà Công Ty, theo quy định của Pháp Luật Điều Chỉnh, phải cung cấp cho bạn có thể bằng văn bản hoặc hình thức khác, sẽ được Công Ty cung cấp cho bạn theo các hình thức liên lạc được quy định phía trên.
8.2
Người dùng có thể chọn hủy việc giao tiếp và/hoặc việc nhận bản tin này bằng cách hủy đăng ký trên Nền Tảng Geniebook, hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và yêu cầu hủy đăng ký bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ vietnam@geniebook.com.
8.3
Công Ty luôn khuyến khích bạn cung cấp các phản hồi hoặc những ý kiến khác liên quan đến Nền Tảng Geniebook và Dịch Vụ, và bạn hiểu rằng Công Ty có thể sử dụng những phản hồi hoặc ý kiến đó mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào cho bạn cho việc sử dụng các phản hồi và ý kiến đó (cũng như việc bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho Công Ty các phản hồi và ý kiến đó).
8.4
Việc chia sẻ thông tin do bạn cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư của Geniebook và những quy định của Pháp Luật Điều Chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không liên kết với Nền Tảng Geniebook.
9.
NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG
9.1
Bạn là người sử dụng hạn chế của Nền Tảng Geniebook.
9.2
Bạn không được quyền cắt, sao chép, phân phối, sửa đổi, tái tạo lại, thiết kế đối chiếu, phổ biến, đăng tải, xuất bản hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có được từ Nền Tảng Geniebook. Để tránh nhầm lẫn, bạn cần hiểu rằng việc sao chép không giới hạn hoặc sao chép nhằm mục đích bán buôn, sao chép nội dung nhằm mục đích thương mại hoặc phi thương mại và việc sửa đổi dữ liệu và thông tin trong nội dung của Nền Tảng Geniebook là hoàn toàn không được phép.
9.3
Bạn đồng ý không truy cập (hoặc nỗ lực truy cập) Nền Tảng Geniebook và/hoặc các tài liệu hoặc Dịch Vụ bằng bất kỳ hình thức nào khác ngoại trừ thông qua giao diện được cung cấp trên Nền Tảng Geniebook.
9.4
Việc sử dụng liên kết sâu, rô-bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng Geniebook hoặc tái tạo lại theo bất kỳ hình thức nào hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc hình thức trình bày của Nền Tảng Geniebook, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Nền Tảng Geniebook, để lấy hoặc nỗ lực để lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp cụ thể thông qua Nền Tảng Geniebook là hoàn toàn không được phép.
9.5
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong quá trình truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Geniebook hoặc Dịch Vụ, bạn có thể tiếp xúc với nội dung từ những người dùng khác mà bạn có thể đánh giá là mang tính chất xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến nội dung xúc phạm như vậy trên Nền Tảng Geniebook. Bạn được khuyến khích báo cáo các nội dung mang tính chất xúc phạm để Geniebook thực hiện các biện pháp thích hợp.
9.6
Trong trường hợp Nền Tảng Geniebook cho phép bạn đăng hoặc tải lên dữ liệu/thông tin, bạn cam kết rằng tài liệu/thông tin đó không có tính chất phản cảm và phù hợp với quy định của Pháp Luật Điều Chỉnh.
9.7
Ngoài ra, bạn cam kết không:
(a)
Lạm dụng, quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, làm mất lòng tin, lăng mạ, hạ nhục, hạ uy tín hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác;
(b)
Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây trở ngại hoặc làm gián đoạn quyền truy cập vào Nền Tảng Geniebook hoặc Dịch Vụ (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Nền Tảng Geniebook);
(c)
Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc bằng một hình thức khác xuyên tạc mối quan hệ giữa bạn với một cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
(d)
Đăng tải bất kỳ tệp tin nào vi phạm bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của các pháp nhân khác;
(e)
Tải lên hoặc phân phối các tệp tin có chứa mã độc, tệp tin lỗi hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể phá hỏng hoạt động của Nền Tảng Geniebook hoặc máy tính của người khác;
(f)
Tải xuống bất kỳ tệp tin nào được đăng bởi người dùng khác mà bạn biết hoặc lẽ ra phải biết rằng việc phân phối, đăng tải tệp tin đó là bất hợp pháp;
(g)
Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng Geniebook hoặc bất kỳ hệ thống mạng nào được kết nối với Nền Tảng Geniebook, cũng như xâm phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng Geniebook hoặc bất kỳ hệ thống mạng nào được kết nối với Nền Tảng Geniebook. Bạn không được phép tra cứu ngược, truy vết hoặc tìm cách truy vết đến tận nguồn bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng khác nào, hoặc của khách truy cập vào Nền Tảng Geniebook hoặc bất kỳ khách hàng khác nào của Nền Tảng Geniebook, bao gồm bất kỳ tài khoản nào không thuộc sở hữu của bạn, hoặc khai thác Nền Tảng Geniebook hoặc Dịch Vụ hoặc thông tin được cung cấp bởi hoặc thông qua Nền Tảng Geniebook, theo bất kỳ hình thức nào cho dù có nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào hay không, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân ngoài các thông tin cá nhân của chính bạn, được cung cấp bởi Nền Tảng Geniebook;
(h)
Làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật của, hoặc gây hại cho Nền Tảng Geniebook, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hoặc hệ thống mạng được kết nối với hoặc có thể truy cập thông qua Nền Tảng Geniebook hoặc bất kỳ trang điện tử nào có liên kết với Nền Tảng Geniebook;
(i)
Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu về những người dùng khác liên quan đến các hành vi và hành động bị cấm như được quy định tại Điều này;
(j)
Sử dụng Nền Tảng Geniebook hoặc bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc bị cấm bởi các Điều Khoản này, hoặc để dụ dỗ việc thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc hành động khác vi phạm quyền của Nền Tảng Geniebook hoặc các bên thứ ba khác;
(k)
Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào hoặc các quy tắc khác mà có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch Vụ cụ thể nào;
(l)
Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào đang có hiệu lực trong hoặc ngoài nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
(m)
Vi phạm các Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Điều Khoản bổ sung nào nêu tại Thỏa Thuận Người Dùng này hoặc tại các văn bản khác, như là Các Chính Sách;
(n)
Công bố, đăng tải, phổ biến thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu lầm; và
(o)
Trực tiếp hoặc gián tiếp, chào hàng, cố gắng chào bán, giao dịch hoặc cố gắng kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào mà việc kinh doanh mặt hàng đó bị cấm hoặc hạn chế theo bất kỳ hình thức nào theo quy định của bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc hướng dẫn hiện hành nào đang có hiệu lực.
9.8
Bạn không được tham gia vào việc quảng cáo hoặc xúi giục người dùng khác của Nền Tảng Geniebook mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên Nền Tảng Geniebook hoặc liên quan đến chúng tôi.
9.9
Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Nền Tảng Geniebook nhằm quấy rối, lạm dụng, hoặc làm hại người khác, hoặc nhằm mục đích liên hệ, quảng cáo, gạ gẫm hoặc giao dịch với một người khác không phải là chúng tôi mà không được chúng tôi đồng ý trước được xem là hành vi vi phạm các Điều Khoản này.
9.10
Chúng tôi có thể (và bạn theo đây đồng ý ủy quyền cho chúng tôi để) tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho cơ quan hành pháp hoặc các quan chức chính phủ khác theo quy định của pháp luật hiện hành mà chúng tôi tin rằng, và có toàn quyền quyết định, là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến việc điều tra và/hoặc giải quyết các hành vi phạm tội có thể xảy ra.
9.11
Để bảo vệ các người dùng của chúng tôi khỏi các lời quảng cáo hoặc xúi giục, chúng tôi có quyền hạn chế số lượng tin nhắn hoặc thư điện tử mà một người dùng có thể gửi cho các người dùng khác trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào mà chúng tôi cho là phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn hiểu rằng chúng tôi luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào (bao gồm danh tính của những người cung cấp thông tin hoặc tài liệu trên Nền Tảng Geniebook) khi cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu hợp lệ nào của Chính phủ. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tiết lộ thông tin liên quan đến việc điều tra hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc xúi giục hoạt động bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích phản hồi yêu cầu hợp pháp của tòa án.
9.12
Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, kiểm tra các nội dung được chia sẻ lên Nền Tảng Geniebook. Chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà theo nhận định của chúng tôi là vi phạm, hoặc có dấu hiệu vi phạm, bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này. Bất kể quyền này của chúng tôi, bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ tài liệu nào mà bạn chia sẻ hoặc đăng tải lên Nền Tảng Geniebook, bao gồm cả tin nhắn riêng tư. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu hoặc có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng nội dung và/hoặc sự xuất hiện của bội dung trên Nền Tảng Geniebook. Bạn theo đây thừa nhận và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với tất cả nội dung mà bạn chia sẻ cũng như tất cả thông tin trong nội dung đó, và nội dung đó sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc các quyền khác của bên thứ ba hoặc chứa bất kỳ thông tin có tính chất bôi nhọ, xúc phạm hoặc bất hợp pháp.
10.
NGHĨA VỤ CỦA GENIEBOOK
Geniebook có các nghĩa vụ như sau:
(a)
Xây dựng và công bố công khai trên Nền Tảng Geniebook quy chế hoạt động của trang thương mại điện tử; đồng thời theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó.
(b)
Thông báo trang điện tử và ứng dụng di động của Nền Tảng Geniebook theo quy định của Pháp Luật Điều Chỉnh và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ của trang điện tử và ứng dụng di động;
(c)
Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động trên Nền Tảng Geniebook với mục đích phục vụ người dùng tốt hơn;
(d)
Lưu trữ thông tin đăng ký của người dùng tham gia Nền Tảng Geniebook và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
(e)
Chịu trách nhiệm xây dựng Nền Tảng Geniebook bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Nền Tảng Geniebook trong điều kiện và phạm vi cho phép;
(f)
Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của người dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các dữ liệu cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp Pháp Luật Điều Chỉnh có quy định khác;
(g)
Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên Nền Tảng Geniebook;
(h)
Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử sử dụng và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Nền Tảng Geniebook;
(i)
Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; và
(j)
Duy trì hoạt động bình thường của Nền Tảng Geniebook và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Nền Tảng Geniebook như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự nội bộ, vv.
11.
CÁC CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
11.1
Theo như quy định tại Hợp Đồng Đăng Ký Dịch Vụ được ký kết bởi người dùng và Geniebook (nếu có), người dùng có thể thực hiện thanh toán Dịch Vụ bằng một số loại thẻ thanh toán nhất định như thẻ thanh toán ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Để biết thêm chi tiết về phương thức thanh toán, vui lòng tham khảo Hợp Đồng Đăng Ký Dịch Vụ liên quan giữa bạn và Geniebook.
11.2
Sau khi người dùng đã hoàn tất thanh toán phí của Dịch Vụ, chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng về khoản thanh toán đã nhận và xác nhận Dịch Vụ mà người dùng đã mua bằng các phương thức điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại). Dịch Vụ mà người dùng đã mua sẽ được kích hoạt/ sử dụng theo như quy định tại Hợp Đồng Đăng Ký Dịch Vụ liên quan.
12.
BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU
12.1
Công Ty, các nhà cung cấp và bên cấp phép của Công Ty bảo lưu tuyệt đối tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả văn bản, chương trình, sản phẩm, quy trình, công nghệ, hình ảnh, nội dung và các tài liệu khác xuất hiện trên Nền Tảng Geniebook. Việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Geniebook sẽ không cấp phép và không được coi là đã cấp phép cho bất kỳ ai bất kỳ quyền sử dụng nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả các quyền, bao gồm bản quyền, trong và đối với Nền Tảng Geniebook, đều thuộc quyền sở hữu của hoặc đã được cấp phép cho Công Ty. Bất kỳ việc sử dụng nào đối với Nền Tảng Geniebook hoặc nội dung trên Nền Tảng Geniebook, bao gồm việc sao chép hoặc lưu trữ, dù là toàn bộ hoặc một phần, đều bị cấm nếu không có sự chấp thuận của Công Ty.
12.2
Bạn không được sửa đổi, phân phối hoặc đăng tải lại bất kỳ nội dung nào của Nền Tảng Geniebook cho bất kỳ mục đích nào. Tên và biểu tượng và tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là nhãn hiệu/nhãn dịch vụ của Công Ty, các bên liên kết, đối tác của Công Ty hoặc các nhà cung cấp/bên cung cấp dịch vụ của Công Ty. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Không có quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ nào được cấp liên quan đến các nội dung của Nền Tảng Geniebook. Việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Geniebook không cho phép bất kỳ ai sử dụng bất kỳ tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào. Các tham chiếu trên Nền Tảng Geniebook đến bất kỳ tên, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba hoặc các liên kết đến các trang điện tử hoặc thông tin của bên thứ ba chỉ được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng Nền Tảng Geniebook và không có nghĩa rằng hoặc được hiểu dưới bất kỳ hình thức nào rằng Công Ty đang đài thọ, tài trợ hoặc khuyến nghị về bên thứ ba hoặc các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó.
12.3
Công Ty không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang điện tử nào của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của các nội dung của các trang điện tử đó. Trong trường hợp bạn chọn truy cập vào một liên kết của bất kỳ trang điện tử nào của bên thứ ba, bạn hoàn toàn tự chịu mọi rủi ro và bằng chi phí của mình.
13.
TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
13.1
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa mà Pháp Luật Điều Chỉnh cho phép:
(a)
Geniebook sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho thiết bị của người dùng như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ phần cứng nào khác được sử dụng để truy cập Nền Tảng Geniebook, bao gồm cả việc mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của thiết bị đó do việc bạn sử dụng Nền Tảng Geniebook hoặc Dịch Vụ của Geniebook.
(b)
Nền Tảng Geniebook, bất kỳ trang điện tử, dịch vụ và tài liệu nào khác có liên quan đều được Công Ty cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và “sẵn có” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào dù thể hiện rõ ràng, ám chỉ, theo luật định hoặc theo hình thức khác, bao gồm các bảo đảm ám chỉ về quyền sở hữu, việc không vi phạm pháp luật, khả năng thương mại hoặc tính thích hợp cho một mục đích cụ thể. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Geniebook không bảo đảm rằng:
-
Các yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng hoặc các dịch vụ được cung cấp sẽ không bị gián đoạn, luôn kịp thời, luôn an toàn hoặc không có lỗi;
-
Các tài liệu, thông tin và kết quả thu được sẽ có hiệu quả, chính xác hoặc đáng tin cậy;
-
Bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào của Nền Tảng Geniebook, các trang điện tử, dịch vụ liên quan hoặc các tài liệu khác sẽ được sửa chữa.
13.2
Trong phạm vi tối đa mà Pháp Luật Điều Chỉnh cho phép, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung do người dùng đăng tải phát sinh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hành vi phỉ báng, quyền riêng tư, việc công khai thông tin, hành vi thô tục, lăng mạ cá thể khác, hoặc liên quan đến các quy định pháp luật khác.
13.3
Geniebook cũng từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng sai mục đích, mất mát, sửa đổi hoặc việc không có sẵn bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.
13.4
Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu hoặc dữ liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Nền Tảng Geniebook được thực hiện hoàn toàn theo quyết định và rủi ro của chính người dùng và người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị của mình hoặc việc mất mát dữ liệu do tải xuống tài liệu hoặc dữ liệu đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy nào khiến cho phiếu giảm giá trở nên không hợp lệ. Geniebook không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn cho dù nhân danh chính Geniebook hay các bên thứ ba.
13.5
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bất kỳ quảng cáo nào có sẵn trên thư điện tử, Nền Tảng Geniebook liên quan đến trang điện tử của bên thứ ba hoặc các sản phẩm và dịch vụ đều chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.
14.
MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
14.1
Bạn đồng ý miễn trừ, bảo vệ và giữ cho Nền Tảng Geniebook/Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà cung cấp liên kết, đại lý và nhân viên của Công Ty không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại, yêu cầu, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý và giải ngân liên quan cùng với tiền lãi được áp dụng), các cáo buộc chống lại hoặc gánh chịu bởi chúng tôi phát sinh từ, do hoặc có thể phải trả do, bất kỳ vi phạm hoặc việc không thực hiện bất kỳ cam đoan, bảo đảm, giao ước hoặc thỏa thuận nào đã tạo lập bởi hoặc thuộc trách nhiệm của bạn theo các Điều Khoản này. Hơn nữa, bạn đồng ý bảo đảm cho chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào do, hoặc phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng Geniebook, bất kỳ khiếu nại nào rằng tài liệu của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba, việc bạn vi phạm các Điều Khoản này, hoặc việc bạn xâm hại bất kỳ quyền nào của người khác, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ.
14.2
Trong mọi trường hợp, Geniebook, các cấp quản lý, giám đốc, nhân viên, đối tác hoặc nhà cung cấp của Geniebook sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, do hậu quả hoặc việc phạt vi phạm nào, bao gồm cả những thiệt hại do mất quyền sử dụng, mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận, cho dù có thể thấy trước hay không hoặc liệu chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay chưa, hoặc dựa trên bất kỳ giả định trách nhiệm nào, bao gồm vi phạm hợp đồng hoặc bảo đảm, sơ suất hoặc hành động gây tổn hại khác, hoặc bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Nền Tảng Geniebook, Sản Phẩm, Dịch Vụ hoặc tài liệu.
14.3
Các giới hạn và loại trừ trong Điều này áp dụng trong phạm vi tối đa được Pháp Luật Điều Chỉnh cho phép.
15.
THÔNG TIN BÊN THỨ BA
Nền Tảng Geniebook có thể chứa đựng thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bạn về tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các thông tin này. Chúng tôi đã dùng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin này nhưng không có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối rằng những thông tin được cung cấp này là chính xác. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi trong trường hợp các thông tin này được cung cấp một cách sai lệch, không đúng sự thật.
16.
QUYỀN RIÊNG TƯ
Geniebook khuyến khích bạn nên đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư và sử dụng những thông tin mà chính sách cung cấp để đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi lưu ý rằng một số thông tin, tuyên bố, dữ liệu và nội dung mà bạn cung cấp trên Nền Tảng Geniebook có khả năng tiết lộ giới tính, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tuổi và/hoặc thông tin cá nhân khác về bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn gửi những thông tin này cho chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện. Bên cạnh đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình bạn sử dụng Nền Tảng Geniebook. Việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba sẽ được quy định cụ thể trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
17.
VIỆC ĐẠI DIỆN CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ NHÂN VIÊN CỦA GENIEBOOK
Bạn đồng ý rằng các Chuyên Gia Tư Vấn Giáo Dục của Geniebook hoặc bất kỳ Nhân Viên nào của Geniebook có thể thay mặt bạn tạo một tài khoản trên Geniebook và truy cập vào tài khoản cho các mục đích, nhưng không giới hạn, hướng dẫn bạn cách sử dụng Nền Tảng Geniebook và/hoặc khắc phục bất kỳ sự cố kỹ thuật nào bạn có thể gặp phải trong quá trình sử dụng Nền Tảng Geniebook.
18.
CHẤM DỨT VÀ LIÊN HỆ VỚI GENIEBOOK
18.1
Việc Chấp Thuận các Điều Khoản này sẽ có hiệu lực cho đến khi được bạn hoặc Công Ty chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Thỏa Thuận Người Dùng này bất kỳ lúc nào, miễn là bạn ngừng việc sử dụng Nền Tảng Geniebook. Chính Sách Hoàn Tiền và bất kỳ thỏa thuận bán hàng nào đã được ký kết giữa bạn và Geniebook sẽ tiếp tục có hiệu lực bất kể các Điều Khoản này.
18.2
Geniebook bảo lưu quyền chấm dứt việc đăng ký của bạn trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này, hoặc trong trường hợp chúng tôi có căn cứ để tin rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản này hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc không trung thực nào.
18.3
Quyền đối với bất kỳ bình luận nào và quyền được bồi thường của Công Ty theo quy định nêu tại Thỏa Thuận Người Dùng này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi xảy ra việc chấm dứt. Bất kỳ việc chấm dứt nào đối với Thỏa Thuận Người Dùng này sẽ không hủy bỏ trách nhiệm thanh toán của bạn cho các sản phẩm đã được đặt hàng trên Nền tảng Geniebook hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể đã phát sinh theo quy định tại Thỏa Thuận Người Dùng này trước thời điểm chấm dứt.
19.
CHUYỂN NHƯỢNG
Bạn không được chuyển giao, toàn bộ hoặc từng phần, quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều Khoản này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Công Ty.
20.
KHÔNG LIÊN DOANH
Việc bạn đồng ý với các Điều Khoản này không tạo nên hay cấu thành bất kỳ mối quan hệ nào bao gồm quan hệ liên doanh, hợp danh, lao động, hoặc đại lý giữa bạn, Công Ty và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
21.
TÍNH RIÊNG RẼ
Nếu một điều khoản nào của các Điều Khoản này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực theo quy định của Pháp Luật Điều Chỉnh.
22.
TỪ BỎ QUYỀN
Việc Công Ty không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào nêu tại Thỏa Thuận Người Dùng này sẽ không được xem là Công Ty từ bỏ quyền và điều khoản đó trừ trường hợp Công Ty thừa nhận và đồng ý bằng văn bản.
23.
NGÔN NGỮ
Bản gốc tiếng Việt của Thỏa Thuận Người Dùng này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào về nội dung hoặc bản dịch của Thỏa Thuận Người Dùng này hoặc trong trường hợp có mâu thuẫn, sự không rõ ràng, sự không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bất kỳ bản dịch nào khác của Thỏa Thuận Người Dùng này, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng, có tính ràng buộc và là bản cuối cùng. Bản tiếng Việt sẽ được sử dụng trong các thủ tục tố tụng.
24.
TRUNG TÂM HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa Thuận Người Dùng này, hoặc cách thức hoạt động của Geniebook, hoặc trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền Tảng Geniebook, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách:
(a)
Liên hệ qua địa chỉ thư điện tử: vietnam@geniebook.com
(b)
Liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.